menu

Trồng cây dược liệu

Danh sách các tỉnh (huyện) dự kiến triển khai thí điểm dự án Vùng trồng dược liệu quý 2021 - 2025

  • Tin 247

Triển khai đầu tư hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý

  • Tin 247

Danh mục 100 dược liệu có giá trị y tế và kinh tế cao để tập trung phát triển giai đoạn 2020-2030

  • Tin 247

Danh sách các tỉnh (huyện) dự kiến triển khai thí điểm dự án Vùng trồng dược liệu quý 2021 - 2025

  • Tin 247

Triển khai đầu tư hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý

  • Tin 247

Danh mục 100 dược liệu có giá trị y tế và kinh tế cao để tập trung phát triển giai đoạn 2020-2030

  • Tin 247

Trồng cây dược liệu